Php

Php Matematiksel Fonksiyonlar ve Kullanım Örnekleri

abs(): Mutlak değer fonksiyonudur. İçindeki değer veya değişkenin mutlak değerini almamızı sağlar.

Örnek: echo abs(-7.2);  // 7.2 değerini yazdırır

acos(): Ark kosinüs değerini hesaplayan fonksiyondur.

Örnek: echo (acos(1));  // 0 değerini yazdırır

acosh(): Hiperbolik ark kosinüs değerini hesaplayan fonksiyondur.

Örnek: echo (acosh(180));  // 5.886 değerini yazdırır

asin(): Ark sinüs değerini hesaplayan fonksiyondur

Örnek: echo (asin(0));  // 0 değerini yazdırır

base_convert(number,frombase,tobase): Farklı tabanlardaki sayıları birbirine çevirir.

Örnek: echo base_convert(5,10,2);  // 10'luk tabandaki 5 sayısını 2'lik tabandaki 101 sayısına çevirip ekrana yazdırır

bindec(): İkili tabandaki sayıyı 10'luk tabana çevirir.

Örnek: echo bindec(101); // 2'lik tabandaki 101 sayısını 10'luk tabandaki 5 sayısına çevirip ekrana yazdırır

ceil(): İçindeki değeri en yakın yukarı tam sayıya yuvarlayan fonksiyondur.

Örnek: echo ceil(-2.3);  // -2 değerini yazdırır

floor(): İçindeki değeri en yakın aşağı tam sayıya yuvarlayan fonksiyondur.

Örnek: echo floor(-2.3);  // -3 değerini yazdırır

max(): İçerdiği dizideki en yüksek sayıyı veren fonksiyondur.

Örnek: echo max(3,5,9,2); // 9 değerini yazdırır.

sqrt(): İçindeki değerin karekökünü veren fonksiyondur. 

Örnek: echo sqrt(9); // 3 değerini yazdırır

pow(): Üs alma fonksiyonudur. pow(taban,üs) şeklinde 2 parametresi vardır.

Örnek: echo pow(-3,2); // 9 değerini yazdırır

rand(): Rastgele integer sayı türetme fonksiyonudur.

Örnek:  echo rand(); // İnteger değer aralığında rastgele sayı üretir ve yazdırır

            echo rand(2,20); // 2 ile 20 arasında rastgele integer sayı üretir ve yazdırır.

is_infinite(): İçindeki değerin sonsuz olup olmadığını verir. Değer sonsuz ise 1 değilse 0 değeri döndürür

Örnek: echo is_infinitive(log(0));  // 1 değerini yazdırır. Yani log(0) sonsuzdur

is_finite(): İçindeki değerin sonlu olup olmadığını verir. Değer sonlu ise 1 değilse 0 değeri döndürür.

Örnek: echo is_finitive(97);  // 1 değerini yazdırır. Yani 97 sonludur

is_nan(): İçindeki değerin sayı olmadığını verir. Değer sayı değil ise 1 sayı ise 0 değeri döndürür

Örnek: echo is_nan(2);  // 0 değerini yazdırır veya hiçbir şey yazdırmaz çünkü 2 sayıdır

is_numeric(): İçindeki değerin sayı olmadığını verir. Değer sayı değil ise 1 sayı ise 0 değeri döndürür

Örnek: echo is_numeric(2);  // 1 değerini yazdırır  çünkü 2 sayıdır

414 views
YORUMLAR